Begrippenlijst

Binnen aikido wordt er veel gebruik gemaakt van Japanse woorden, waarvan zelfs sommige leraren de betekenis niet altijd weten. Hieronder vind je een lijst met informatie over de uitspraak en een letterlijke en indien nodig figuurlijke vertaling (zoals het binnen Aikido gebruikt wordt). Sommige woorden kun je aanklikken voor meer (achtergrond)informatie. De vertalingen gemarkeerd met een * zijn niet volledig, klik op de link voor meer informatie.

De Japanse uitspraak is soms anders dan de Nederlandse, maar wel heel gestructureerd. De J wordt als harde klank uitgesproken, net als in het Engels, terwijl de y de zachte j klank aangeeft zoals in het Nederlands.

De g wordt uitgesproken als een harde klank, zoals in “goal”

De klinker i wordt afzonderlijk uitgesproken ei klinkt dus meer als ee, en ui als oe-i.

Wil je meer weten over de uitspraak van het Japans? Kijk hier. Ook hebben we informatie over het schrift en de interpretatie van het Japans.

 

BegripUitspraakLetterlijkFiguurlijk
AikidoAi-kie-doHarmonie, spirit, wegWeg van harmonie en innerlijke kracht

dojo

do-djoplaats van de wegtrainingsruimte/plek
tatamita-ta-mie(rieten)matmat
KeikoKee-koBestuderen van het oudeTraining
Kamizaka-mie-zahoge zetelhoge zetel/altaar
shomensjo-menjuiste richtingrichting portret/altaar
obio-biebandband
dougido-giepak van de wegtrainingspak
keikogikee-ko-gietrainingspaktrainingspak
hakamaha-ka-maplooibroekplooibroek
senseisen-seeeerder levendeleraar
seitosee-toongevormd levenleerling
deshide-sjieleerjongenleerling
senpai/sempaisem-paieerdere groep(slid)senior
kohaiko-hailatere groep(slid)junior
aiteai-teandere handtegenstander/partner
torito-riepersoon die neemtuitvoerder van techniek
nagena-gepersoon die werptuitvoerder van techniek
ukeoe-kepersoon die ontvangtaanvaller
reireebeleefdheid/buigingbeleefdheid/buiging
haihaijaja/begrepen ("uhu")
unoenokeoke/begrepen ("uhu")
iieie-jeneenee
aisatsuai-sa-tsoe(be)groeten(be)groeten
onegai shimasuo-ne-gai-sjie-masik doe een verzoekalsjeblieft
arigato gozaimashitaa-rie-ga-to go-zai-ma-sjtaheel erg hartelijk bedanktdank u wel
yoroshiku onegaishimasuyo-ro-sjie-koe o-ne-gai-sjie-masGoede verstandshouding alsjeblieft*Aangenaam kennis te maken*
seizasee-zarechtop/correct zittenop knieën zitten, tenen plat
kizakie-zageknield zittenop knieën zitten, tenen in mat
shikkosjiek-koknie bewegingknielopen
tattetat-tega staanga staan
kiritsuki-rie-tsu(het) opstaan(het) opstaan
suwattesoe-wat-tega zittenga zitten
mattemat-tewacht (opdracht)wacht (opdracht)
hajimeha-djie-mebegin (opdracht)begin (opdracht)
yameya-mestop (opdracht)stop (opdracht)
ueoe-weboven/opboven/op
shitasjie-tabeneden/onderbeneden/onder
maeMaaivoorvoor
ushirooe-sjie-roachterachter
migimie-gierechtsrechts
hidarihie-da-rielinkslinks
nakana-kamiddenmidden
uchioe-tsjiebinnenbinnen
sotoso-tobuitenbuiten
omoteo-mo-teopen/zichtbaar/vooropen/zichtbaar/voor
uraoe-rarug/verborgen/achterrug/verborgen/achter
wazawa-zatechniek/oefening/studieobjecttechniek/oefening
tachiwazata-tjie-wa-zastaande techniekstaand uitvoeren
suwariwazasoe-wa-rie-wa-zazittende techniekzittend uitvoeren
hanmi handachiwazahan-mie-han-da-tjie-wa-zahalfstaande techniekuke staat, tori zit
shizentaisjie-zen-tainatuurlijk lichaamnatuurlijke houding
hanmihan-miehalf lichaamhouding met 1 been voor
ai hanmiai han-miebijpassend half lichaambeide zelfde kant voor
gyaku hanmigja-koe han-mitegenovergesteld half lichaamspiegelbeeld
torifuneto-rie-foe-neboot trekkenroeien/roeibeweging
tai-sabakitai-sa-ba-kielichaamsverplaatsinglichaamsverplaatsing
ashi-sabakia-sjie-sa-ba-kievoetverplaatsingte zetten stappen
te-sabakite-sa-ba-kiehandverplaatsingbewegingen van de hand
kokyuko-kyuademhalingademhaling
ma-aima-aiafgestemde ruimteafstand
ukemioe-ke-mieontvangend lichaamrollen/rol van uke
kamaeka-maaihoudinghouding
zanshinzan-sjinovergebleven geestaandacht en houding na afronden techniek
reigiree-gieetiquettebeleefdheid/etiquette
kuzushiku-zu-sjiehet slopen (van een gebouw)balans verstoring
kihonkie-honbasis wortelbasis
ki no nagarekie-no-na-ga-restroom van energievloeiende techniek
irimiie-rie-mieingaand lichaamingaan
tenkanten-kankerendraaien met stap
tenkaiten-kaiomkerendraaien op de plaats
kaitenkai-tenomwentelinginstappen-draaien op de plaats
sokumenso-koe-menzijkant90 graden richting veranderen
tenshinten-sjinomzetten45 graden richting veranderen
suri-ashisoe-ri a-sjieschuivend beenschuifstap op bal van voet
ayumi-ashia-yoe-mie a-sjiewandel been"normaal" lopen
okuri-ashio-koe-rie a-sjieverzonden beenvoorste been verder voorwaards
tsugi-ashitsoe-gi a-sjiesamengebrachte benenachterste been sluit aan
chidori-ashitsjie-do-rie a-sjiekievits stapachterste been kruist voorlangs
katate dorika-ta-te do-rievoorgeschreven vorm vastpakkenpols vastpakken
ryote dorirjo-te do-riemet beide handen pakkentwee handen op 1 pols
morote dorimo-ro-te do-riemet beide handen pakkentwee handen op 1 pols
ryote dori ryote mochirjo-te do-rie rjo-te mo-tsjiemet beide handen beide handen pakkenbeide handen pakken beide polsen
sode doriso-de do-riemouw pakkenmouw pakken
kata dorika-ta do-rieschouder pakkenschouder pakken
mune dorimoe-ne do-rieborst pakkenrevers pakken
eri dorie-rie do-riekraag pakkenkraag pakken
ryokata dorirjo-ka-ta do-riebeide schouders pakkenbeide schouders pakken
ushiro ryote dorioe-sjie-ro rjo-te do-rieachterlangs beide polsen pakkenachterlangs beide polsen pakken
ushiro ryokata dorioe-sjie-ro rjo-ka-ta do-rieachterlangs beide schouders pakkenachterlangs beide schouders pakken
mune daka shimemoe-ne da-ka sjie-meverwurging op borsthoogteverwurging op borsthoogte
kubi shimekoe-bie sjie-meverwurging van nekwurggreep
shomen uchisjo-men oe-tsjierechte slag naar hoofdrechte slag naar hoofd
yokomen uchijo-ko-men oe-tsjieschuine slag naar hoofdschuine slag naar hoofd
gedan tsukige-dan tsjoe-kielage stootstoot naar kruis
chudan tsukitsjoe-dan tsjoe-kiemiddel-hoge stootstoot naar borstbeen
jodan tsukidjo-dan tsjoe-kiehoge stootstoot naar hoofd
mae gerimaai gee-rievoorwaardse trapvoorwaardse trap
tanto doritan-to do-riekort zwaard pakkendolk afpakken
jo doridjo do-riestaf pakkenstaf afpakken
jo nagejo na-gestaf worpwerpen met staf
kumi jokoe-mie djoset staffenstaf tegen staf
tachi dorita-tsjie do-riezwaard pakkenzwaard afpakken
kumi tachikoe-mie ta-tsjieset zwaardenzwaard tegen zwaard
Ashia-shiebeen/voetbeen/voet
Hizahie-zaknieknie
Dodotorso/romptorso/romp
Koshiko-shiemiddel/onderrug/heupmiddel/onderrug/heup
Senakase-na-kamidden van de rugrug/wervelkolom
Haraha-raabdomen/buikbuik
Kubikoe-binek/halsnek/hals
Atamaa-ta-mahoofdhoofd
Memeoogoog
Kataka-taschouderschouder
Udeoe-dearmarm
Hijihie-djieelleboogelleboog
Tetehandhand
Tekubite-koe-binek van de handpols
Koteko-tekleine handonderarm
Yubijoe-bievingervinger
shougatsusjoo-ga-tsoecorrecte maanniewjaar
mochimo-tjierijst cakerijst cake
soujisoo-djiegrote schoonmaakgrote (lente) schoonmaak
hanamiha-na-miebloemkijkenpicknicken onder de bloesems